انواع مدل های نورگیرهای حبابی

 

 

                    انواع مدل های نورگیر های حبابی شرکت بناپوشش سازان

 

 

 

 M      (    مربعی   )

MM    ( مستطیلی    )

DM    (  گرد         )