پروژه بانک سپه

پروژه بانک سپه :

این پروژه که واقع در میدان آرژآنتین بوده است از ورق پلی کربنات استفاده شده است.

مواد این ورق ها از مواد بایر آلمان بوده است.

ورق پلی کربناتی که در این پروژه استفاده شده است از ورق های پلی کربنات 6 میل شفاف و آبی رنگ استفاده شده.